• مرغ اجداد مازندران
    مرغ اجداد مازندران
    (مام)
  • مرغ اجداد مازندران
  • مرغ اجداد مازندران, تولید کننده جوجه یکروزه گوشتی
    تولید کننده جوجه یکروزه گوشتی
    (مام)

واحد های تولیدی

گوشت سفید

اطلاعات بیشتر

جوجه یک روزه گوشتی

اطلاعات بیشتر

دان و خوراک طیور

اطلاعات بیشتر

آخرین اخبار شرکت

آخرین مقالات